Архів номерів

Том 31 (70). № 2, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бровко Н.І., Сімакова С.І.
МОЛОДІЖНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВНА ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Захарчин Н.Г.
ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЛІСНИЧИХ НА ПОЧ. 20-Х РР. ХХ СТ. У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ

Корж І.Ф.
ПРАВО І ПРАВОВА БЕЗПЕКА В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ

Машталір Х.В., Леськів С.Р.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Панкратова В.О.
ДОСТУПНІСТЬ ТА ОДНОЗНАЧНІСТЬ ЯК ВИМОГИДО ЗМІСТУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА

Татарова Т.О.
ФІСКАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ЗА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ТА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Гомонай В.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАБУТТЯ ПОВНОПРАВНОГО ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА В ОРГАНІЗАЦІЇ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ

Косілова О.І.
ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА НА ГІДНІСТЬ У ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ ТА У ПРАКТИЦІФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ НІМЕЧЧИНИ

Кунець І.Ю.
КОМПЕТЕНЦІЯ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ КОМІТЕТІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Синицин П.М.
ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Філіпська Н.О.
ПРАВО ОСІБ ІЗ ПСИХО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ВАДАМИНА ГОЛОСУВАННЯ: ДОСВІД КРАЇН АМЕРИКИ ТА ЄВРОПИ

Щебетун І.С., Грабар О.С.
АБСЕНТЕЇЗМ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Берзіна А.Б., Демченко І.С.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Булат Н.М.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ОХОРОНИ ДОМЕННИХ ІМЕН

Грамацький Е.М.
ЩОДО ПИТАННЯ ОБХОДУ ЗАКОНУ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Дмитришин В.С.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВОВІДНОСИН ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Круковес В.В.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

Лубяна К.А.
ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТА НА СТАДІЇ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВИ В ПОРЯДКУ СПРОЩЕНОГО ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Міллер А.О.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ ПО ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГАХ

Пекар А.О.
КОПІЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ВИРОБУ: ЗМІСТ ТА СКЛАД ДЕЛІКТУ

Санакаєва Ю.Є.
ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ В УКРАЇНІТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

Сірко Р.Б.
ЩОДО ВИНИКНЕННЯ ВІДНОСИН ІЗ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

Токарева В.О.
СУМЛІННЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ПОХІДНІ ТВОРИ У СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Гудіма Т.С.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІФІНАНСОВИХ УСТАНОВ НА ГРОШОВО-КРЕДИТНУ ПОЛІТИКУ

Дякуновський О.Є.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

Петренко Н.О.
СТАДІЇ ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Амелічева Л.П.
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНА ПЛАТФОРМА ГІДНОЇ ПРАЦІ В НАУЦІ ТРУДОВОГО ПРАВА

Прогонюк Л.Ю.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ: ВИЗНАЧЕННЯ НОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Рим О.М.
СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ ТРУДОВОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Ткаченко Т.В., Колеснікова М.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕВТАНАЗІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ