Том 34 (73) № 3

Том 33 (72). № 3, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Гайду С.В.
НАДЗВИЧАЙНА ПРАВОТВОРЧІСТЬ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПОЛІТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Казік Т.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ВІЗОВОГО РЕЖИМУ ЯК ПЕРЕДУМОВИ НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА В ЄС НА ТЕРЕНАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Кметик-Подубінська Х.І.
ҐЕНЕЗА ПРАВОВОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ В ЄВРОПІ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Бут І.О.
ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ЦЕНТРІВ ПРАВОСУДДЯ У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ: МІЖНАРОДНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

Спєсівцев Д.С., Демчук А.М.
«ОХОРОНА» І «ЗАХИСТ» СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ: ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Добровольська В.В.
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ЗМІШАНИХ (МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ) МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Сошников А.О., Єршова Ю.О.
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ПРИ РОЗБУДОВІ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Голодник Ю.А.
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ В МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

Кравченко О.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Осіпов Ю.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

Романенко І.В.
ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ В УКРАЇНУ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ

Utkina M.S.
СOOPERATION BETWEEN FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS, SUPERVISORS AND «THIRD» COUNTRIES : MAIN POINTS AND CHALLENGES

Шкелебей О.В.
МЕЖІ ДИСКРЕЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ У СПРАВАХ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СУБ’ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ВЧИНИТИ ПЕВНІ ДІЇ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Южека Р.С.
ПРОПОЗИЦІЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ДО ІНСТИТУТІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Туманянц А.Р., Криворучко Д.В.
ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВАМИ ПОТЕРПІЛИМ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Федчак І.А.
КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ МОДЕЛІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОРІЄНТОВАНОЇ НА ПОТРЕБИ ГРОМАД (COMMUNITY POLICING)

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Grabchak G.V.
THE IDEA OF THE MULTILATERAL INVESTMENT COURT CREATION

Мамедов Н.Н.
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Фомічов К.С.
МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ