Том 32 (71) № 4

Том 32 (71). № 4, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Поляруш-Сафроненко С.О.
ПОНЯТТЯ ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гуйван П.Д.
ДОБРА СОВІСТЬ ОКУПАНТА ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ УТРИМАННЯ ЧУЖОГО МАЙНА ТА НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЗА ДАВНІСТЮ ВОЛОДІННЯ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Андрущенко І.Г.
ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЦЕДУРИ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ

Сошников А.О., Єршова Ю.О.
ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ: КОЛАБОРАЦІЯ БІЗНЕСУ, ДЕРЖАВИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКИ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бобрішова Л.В.
ПОНЯТТЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Пархоменко П.І.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА УЧАСТЮ ДИТИНИ: ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ

Стахів О.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Терехова О.Ю.
ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОКРУЖНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Хлистік М.А.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Колпаков В.К., Шарая А.А., Галіцина Н.В.
«АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА» ЯК БАЗОВА КАТЕГОРІЯ ДЛЯ З’ЯСУВАННЯ СУТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО ПРАВА

Шумейко Т.А.
ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ОБІГУ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ДИРЕКТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ № 91/477/ЄЕС

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бурачинська Ю.Б.
ПОЗИТИВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВА НА ЖИТТЯ ВІД НЕБЕЗПЕКИ ВІДПОВІДНО ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Чижиков О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЩОДО ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Крет Г.Р.
ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Поляк Ю.П.
СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ

Почтовий М.М.
ЗВ’ЯЗОК ПРИНЦИПУ ЗМАГАЛЬНОСТІ ІЗ ЗАСАДАМИ ПУБЛІЧНОСТІ ТА ДИСПОЗИТИВНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Ковальчук І.С.
ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

Кондрич В.В.
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ, ОБРАННЯ МОДЕЛІ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Вайцеховська О.Р., Руденко О.В.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ЯК СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО ПРАВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФІНАНСОВОГО ПРАВОПОРЯДКУ

Гулиев Ильяс
ПРИМЕНЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЮРИСДИКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГЕНОЦИДА

Шишикін С.М.
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМОЇ АВАРІЇ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Романів Х.Б.
ТРАНСЦЕДЕНТАЛЬНА СВОБОДА І. КАНТА ЯК ОСНОВА ОСОБИСТОЇ МОРАЛЬНОСТІ ТА ПРАВОВИХ ВІДНОСИН