Том 29 (68) № 6

Том 29 (68). № 6, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Вовк О.Й., Карпічков В.О.
«ПРАВА, ЗА ЯКИМИ СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ НАРОД» 1743 РОКУ ЯК ПРАВОВА ПАМ’ЯТКА МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ

Євдокимов В.В.
МІСЦЕ ГАЛИЦЬКОГО СЕЙМУ В ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСАХ ГАЛИЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.

Мельничук С.М.
НОРМАТИВНО-ДОГОВІРНА ПРАВОТВОРЧА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА

Терела Г.В.
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ НАГЛЯДУ Й КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Іляшко О.О.
ПРАВА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА БІЖЕНЦІВ: ПРОБЛЕМИ ЇХ ЗАХИСТУ

Шаповал Т.Б., Чубіна А.C.
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ЯК КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Навальнєва Н.М.
КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Слободян О.М.
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У СФЕРІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАВДАНУ ДЖЕРЕЛОМ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Семеряк М.М.
МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бонтлаб В.В.
РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ) У ПЕРІОД НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ

Бурка А.В.
ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ОСОБАМ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ЧИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ: КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ВІДШКОДУВАННЯ

Колєснік Т.В.
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ

Русаль Л.М.
ВИДИ ФУНКЦІЙ ТРУДОВОГО ПРАВА

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Берлач Г.В.
СУТНІСТЬ ПРИРОДНОЇ МОНОПОЛІЇ У СФЕРІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

Кондратенко В.М.
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПАРАДИГМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Костенко О.В., Костенко В.В.
ТРАНСКОРДОННА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Топчій О.В.
СУБ’ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НЕПОВНОЛІТНІХ У ПАРАДИГМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Британська О.В.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ: ҐЕНЕЗА, МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ І СУЧАСНІСТЬ УКРАЇНИ

Жерж Н.А., Халамай А.К.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ РОЗУМІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІТЕЙ

Лутчин В.І.
КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Шемчук В.В.
КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ ЯК ПЕРЕШКОДА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Коваль А.А.
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Лисаченко С.Л.
СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАСОБАМИ ОТРИМАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ВІД ОСОБИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ДОСУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Шило А.В.
НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ВІДОМОСТЕЙ, ОТРИМАНИХ У РЕЗУЛЬТАТІ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Ліпінська І.В.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ: УКРАЇНА ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Пашко Д.В.
ДОСВІД КРАЇН ЄС У ВРЕГУЛЮВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПУБЛІЧНУ СЛУЖБУ

Шупик Д.С.
ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ КРАЇН ЄС

РЕЦЕНЗІЇ

Чуваков О.А.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КАТЕРИНЧУК К.В. «ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я ОСОБИ: ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ