Том 29 (68) № 1

Том 29 (68). № 1, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Булкат М.С.
ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРИЧНИЙ ПОСТУП СУДОЧИНСТВА НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ (ПЕРІОДИ ГЕТЬМАНЩИНИ; ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬДО СКЛАДУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ; РАДЯНСЬКИЙ)

Мішегліна В.М.
ФУНКЦІЇ ПРАВОВИХ ТА ДЕРЖАВНИХ СИМВОЛІВ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Демиденко В.О., Шевченко А.О.
ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Іляшко О.О.
ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ ЗА ЇХ ПРАВОВИМ РЕЖИМОМ

Швець Ю.Ю.
ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ОСОБИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Братковський О.В.
ТЕХНІЧНО СКЛАДНИЙ ПОБУТОВИЙ ТОВАРЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Гуйван П.Д.
СВОЄЧАСНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД

Романюк В.А.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІТА ЇЇ ВПЛИВ НА СУБ’ЄКТИВНЕ ПРАВО ОСОБИ

Семенкова Н.І., Смєсова В.Л.
ЗАХИСТ ПРАВ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВУ ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ УСНИХ ПРАВОЧИНІВ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Дуліба Є.В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ФУНКЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ПОДАТКОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

Дяковський О.С.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБІГУ ІНФОРМАЦІЇ,ЩО МІСТИТЬ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Мандзюк О.А.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНЦІЙІНФОРМАЦІЙНИХ АНАЛІТИКІВ-ПРАВНИКІВ

Настенко М.О.
ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Панова О.О.
МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бугера О.І.
КАРТОГРАФУВАННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Михайленко В.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ПРИ ПРОВАДЖЕННІ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Бровко Н.І.
КАТЕГОРІЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ В ПОГЛЯДАХ ФІЛОСОФІВ АНТИЧНОСТІ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Івченко Ю.В.
ПРИКЛАД КОНСТИТУЦІЙНОГО ПАТРІОТИЗМУ В США ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКИХ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ