Том 26 (65) № 2-1 (ч. 1)

Том 26 (65). № 2-1 (ч.1), 2013

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

Аксьонова О. М.
ПРАВОВИХОВНИЙ ВПЛИВ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК НА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Ienilieieva A. Е.
BASIC APPROACHES TO THE HISTORY OF THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY

Зеленко І. П.
МІСЦЕ ПРЕЗУМПЦІЙ В МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Змерзлая Е. П.
СОЗДАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КРЫМСКИХ ТАТАР В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XVIIІ – НАЧАЛЕ XIX ВВ.

Иванский В. П.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС, ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОПОНИМАНИЕ

Іванова І. С.
КРИМ В ПОЛІТИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Клименко В. Ф.
ГЕНЕЗИС СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ РЕФОРМЫ НА ЗЕМЛЯХ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ С СЕРЕДИНЫ XIV В. ПО ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ XVII В.

Колядіна Н. Г.
ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ВЧЕНЬ ПРО ПОЗОВ ТА ПРАВО НА ПОЗОВ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Комаров О. Д.
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗМЕЖУВАННЯ ФАКТИЧНОЇ ТА ЮРИДИЧНОЇ ПОМИЛКИ

Крывцова И. С.
ИДЕАЛИЗИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТ КАК КОМПОНЕНТ НАУЧНОЙ ТЕОРИИ (ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Курило М. П.
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЩОДО ЙОГО УНІФІКАЦІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Лоджук М. Т.
ПРО ФОРМИ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В ЮРИДИЧНИХ КЛІНІКАХ УКРАЇНИ

Лук’янов Д. В.
ПРАВОВА СИСТЕМА І ДЕРЖАВА: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КАТЕГОРІЙ

Ниметуллаева С. С.
РАЗВИТИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИРОТСКИХ СУДОВ В ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ В.

Потильчак Б. О.
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНСЬКОЇ РСР У 1943 – 1945 РР.

Сибилева А. Ю.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ АРЕСТАНТОВ В ТЮРЬМАХ ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ В ХІХ В.

Скоморовський В. Б.
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ДОГОВОРУ ПРО УТВОРЕННЯ СРСР 1922 РОКУ

Taran P. Y., Zmerzly B. V.
ESTABLISHMENT AND ACTIVITY OF CUSTOMS OFFICES IN SIBERIA, FAR EAST AND MIDDLE ASIA FROM THE SECOND HALF OF THE XVIII CENTURY TO BEGINNING OF THE XIX CENTURY

Толстеньова В. О.
ПОВОЄННА НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПЕРЕСЕЛЕНСЬКІ ПРОЦЕСИ В КРИМУ

Трихліб К. О.
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: СУЧАСНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Федунов В. В.
РЕГУЛИРОВАНИЕ В ХІХ В. ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЯЛТЕ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕИМПЕРСКОГО КУРОРТА

Шалінська І. В.
СУБ’ЄКТИ «М’ЯКОГО ПРАВА»

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Бедь В. В.
ПРАВО СПОВІДУВАТИ БУДЬ-ЯКУ РЕЛІГІЮ, ЯК СКЛАДОВЕ СВОБОДИ СОВІСТІ: УКРАЇНА ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Кулініч О. О.
ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ОСВІТИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ

Овчаренко О. М.
ДО ПИТАННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Садовська О. В.
ЕФЕКТИВНІ ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ В КОНТЕКСТІ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД: ТЕОРЕТИЧНЕ РОЗУМІННЯ ТА ЕМПІРИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Червяцова А. О.
СВОБОДА СЛОВА І СВОБОДА ПРЕСИ: ВИЗНАЧЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ В РІЗНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, СЕМЕЙНОЕ ПРАВО, МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Антоненко-Куличенко Н. С.
ВИДЫ ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ, СУЩЕСТВУЮЩИХ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Боярський Є. Д.
ІНСТИТУТ НАДІМПЕРАТИВНИХ НОРМ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ХАРАКТЕР ДІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЧНА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ

Діковська І. А.
СВОБОДА СТОРІН УКЛАДАТИ ДОГОВОРИ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ: ПІДХОДИ ОКРЕМИХ КРАЇН

Дмитришин В. С.
ПРО ДЕЯКІ НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ НА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Жаворонкова Г. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ НОРМ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО СПРИЯТЛИВОГО РЕЖИМУ КРАЇН-ЧЛЕНІВ СОТ

Желіховська Ю. В.
ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНА ПРИРОДА «СПАДКОВОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ»

Колотілова І. О.
ПОРУШЕННЯ НОРМ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ЯК ПІДСТАВА СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ СУДУ

Кочкодан І. В.
СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Можаровська К. В.
ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ОСОБИ

Самойлов М. О.
КОЛІЗІЙНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО СПАДКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ ІНОЗЕМЦЯМИ

Сирко М. В.
ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ СПАДКУВАННЯ ЗА КОДЕКСОМ НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА 1804 Р.

Уразова Г. О.
ДО ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «ВІДМОВА» ВІД ІНШИХ СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ

Худоба В. Н.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОТВОДА СУДА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО, ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Адабашев Т. К.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

Голіна О. В.
ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ДОГОВОРІВ З НАДАННЯ ПОСЛУГ У ГОСПОДАРСЬКІЙ СФЕРІ

Добровольська В. В.
ДОГОВІРНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ніколенко Л. М.
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ АКТІВ У СИСТЕМІ СУДОВОГО ЗАХИСТУ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Новікова Н. І.
ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Даниліна Ю. С.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ПРОФСПІЛКОВОЇ СТОРОНИ ТА СТОРОНИ РОБОТОДАВЦІВ В УКРАЇНІ

Нискогуз Н. Б.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ВІКОМ

Рабінович М. Л.
СВІТОВІ ПРІОРИТЕТИ В ГАЛУЗІ ЗАХИСТУ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я: ДО ПЕРСПЕКТИВИ ПРИЙНЯТТЯ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ НА 2014 – 2018 РОКИ

Тищенко О. В.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО; АГРАРНОЕ ПРАВО; ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО

Бірюкова Н. М.
ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ І ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ

Гафурова О. В., Муржак А. С.
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА СЕЛІ

Єлькін С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ АГРОЛАНДШАФТІВ

Костяшкін І. О.
ДО ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ ЯК УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Пасечник О. С.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ АГРАРНИХ РЕФОРМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У СУЧАСНІЙ НАУЦІ АГАРНОГО ПРАВА

Піддубний О. Ю.
ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ І ГАЛУЗЕВИХ КАТЕГОРІЙ ПРИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ БІОТЕХНОЛОГІЙ

Ришкова Л. В., Донець О. В.
Історична ретроспектива правового регулювання особливо цінних земель в Україні

Шевченко В. В.
Сутність принципу свободи договору та його значення у земельному праві Україні