Правила оформлення

 

Умови публікації наукових статей

⇒Завантажити вимоги до публікацій
⇒Завантажити приклад оформлення статті

Для опублікування статті у науковому фаховому журналі (Категорія "Б") «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки» Том 34 (73) № 4, 2023 необхідно не пізніше 26 вересня 2023 року:

 1. Заповнити довідку про автора (посилання)
 2. На електронну адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. надіслати статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.

 Тематичні рубрики журналу:

 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 2. Конституційне право; муніципальне право
 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право
 5. Трудове право; право соціального забезпечення
 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура
 11. Міжнародне право
 12. Філософія права

 
У науковій статті мають бути такі структурні елементи:

 1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями.
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор в яких розглядають цю проблему і підходи її розв’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної проблеми, яку досліджують у статті.
 3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
 4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.
 5. Висновки із цього дослідження і дальші перспективи в цьому напрямку.

 
Рубрика журналу.
Індекс УДК у верхньому лівому кутку сторінки.
Прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (навчання) автора(-ів) (не більше 3-х осіб).
Назва статті українською та англійською мовами. Перед назвою статті англійською подається прізвище та ініціали автора(-ів) латиницею.
Анотації та ключові слова українською та англійською мовами. Обсяг анотації – мінімум 1800 знаків, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.
Бібліографічний список.  Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Заборона використання наукових праць країни-окупанта:
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Мова публікацій: українська, англійська.

Редакція здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

Академічна доброчесність:
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Статті студентів публікуються виключно у співавторстві з науковим керівником.

Технічні вимоги:
Обсяг статті – від 12 до 20 сторінок, формату А4 (297 x 210), береги: ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word. Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал - полуторний. Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються. Усі рисунки, схеми, таблиці мають бути підписані та пронумеровані.

Публікаційний внесок:
Розмір внеску за публікацію статті становить 1000 грн за 12 сторінок. Якщо обсяг статті перевищує цю кількість, то кожна наступна сторінка сплачується додатково у розмірі 40 грн. Література та анотації також входять до загальної кількості сторінок публікації, що оплачується. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 листопада 2023 р.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Друкований примірник журналу буде відправлений авторам статей, які його замовлять, до 30 грудня 2023 р.