Архів номерів

Том 31 (70). № 2, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Карцигін Д.С.
ЩОДО ВИХІДНИХ ЗАСАД СПІВПРАЦІ ВЛАДИ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ

Мельник О.Г.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Мороз Г.В.
КАТЕГОРІЯ «ІНТЕРЕС» ІЗ ПОЗИЦІЇ ЕКОЛОГО-ПРАВОВОГО ПІДХОДУ

Третьяк А.В.
ГРОМАДІВСЬКА ТЕОРІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНА МОДЕЛЬ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА МІСЦЯХ: ЗА ТА ПРОТИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Берназюк Я.О.
ЗВЕРНЕННЯ СУБ’ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ З ПОЗОВОМ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ: ВИНЯТОК ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ?

Бортняк В.А., Бортняк К.В.
ЗОВНІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ДЕРЖАВНОМУ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

Васильєва Л.О.
ҐЕНЕЗА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ НА ТЕРЕНАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Гончаренко Г.А.
УПРАВЛІННЯ СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ: ПОНЯТТЯ Й СУТНІСТЬ

Городецька М.С.
УЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІМ ЯК СПЕЦИФІЧНА ОЗНАКА ПРЕДМЕТА ВІДАННЯ

Грицаєнко О.Л.
ДО ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ОСОБИВ АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Гуть Н.Б.
КОНТРОЛЬНА ФУНКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Дорохіна Ю.А.
ОКРЕМА УХВАЛА СУДУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ: СУТНІСТЬ, ПРАВОВІ ПІДСТАВИ, НАСЛІДКИ

Кіріка Д.В.
ФАКТОРИ СТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУЯК ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Коломієць П.В.
ПОДАТКОВА ГРАМОТНІСТЬ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Кравцова Т.М., Петрова Н.О.
ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Мєняйлов О.О.
ЗДАТНІСТЬ СУДДІ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ ЗДІЙСНЮВАТИ СУДОЧИНСТВО: АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ

Поляков І.С.
ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВІ ЧИННИКИЕФЕКТИВНОСТІ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯВ АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Пушкарьова Т.М., Фоменко Ю.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ ПОДВІЙНОМУ ОПОДАТКУВАННЮ

Reshota V.V.
FORMATION OF THE ADMINISTRATIVE JUSTICE IN EUROPE

Сітар Д.В.
СУБСИДІАРНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП РОЗПОДІЛУПОВНОВАЖЕНЬ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Смокович М.І.
«ЄДИНЕ ВІКНО» В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІЯК ІНСТИТУЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ

Стрельченко О.Г.
СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тарасюк А.В.
СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Ткаля О.В.
РОЗУМІННЯ НАЛЕЖНОГО ВРЯДУВАННЯ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ

Філатов В.В., Герасимчук С.С.
ДО ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Філіпович І.О.
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИНУ ДОКТРИНІ ПОДАТКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Шевчук Е.Г.
ЗМІСТ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ ЯК СФЕРИ НАДАННЯ БЕЗКОНТАКТНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Ковалишин О.Р., Канюка І.М.
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СУДИ У СФЕРІ ЗАХИСТУІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Сердинський В.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДДІ НА ПОСАДУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО НЕЗАЛЕЖНОСТІ (КРІЗЬ ПРИЗМУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ)

Сташків Я.Я.
ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА ДІЛЬНИЧНИХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Толкачова І.А., Кириченко В.В.
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ТА ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Бурдоносова М.А.
ПРАВА ЛЮДИНИ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Гуйван П.Д.
БАЗОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПОРАЛЬНИХ ПРОЯВІВ РУХУ МАТЕРІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТУ БУТТЯ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ