Том 35 (74) № 1

Том 35 (74). № 1, 2024

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Пікуля Т.О., Харковець А.В.
ЕВРАСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕГРОВАНОГО ПРАВОРОЗУМІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Тимошенко В.І.
ОСОБИСТІСТЬ КОРУПЦІОНЕРА У ПРАВОВОМУ ВИМІРІ

Тичина Д.М., Зубкова Л.А.
ОКРЕМІ НАУКОВІ ПОГЛЯДИ НА ЮРИДИЧНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА РОЛЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Копельців-Левицька Є.Д.
НОРМАТИВНА ОСНОВА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Бровченко Т.І., Білоус Д.Є.
ЦИФРОВА РІЧ ЯК НОВИЙ ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Грещук Г.І., Ратушна Б.П.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ СПОРІВ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНИХ СЕРВІТУТІВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ (В СВІТЛІ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ)

Маліннікова Д.К.
СІМЕЙНА МЕДІАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ВИРІШЕННЯ СПОРІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Хомініч М.С.
ВІДЗИВ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАСІБ ЗАХИСТУ ВІДПОВІДАЧА У ЗЕМЕЛЬНО-МАЙНОВИХ СПОРАХ, ПІДСУДНИХ СУДАМ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Іванченко Е.П.
ДО ПИТАННЯ ПРО СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бурка А.В., Боднарук М.І.
ПРОГРАМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Гнедюк В.Л.
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Деменко О.Є.
ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ НА МЕЖІ ПОДАТКОВОГО ТА ТРУДОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Кумейко А.В.
СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ «ОБОРОНА» ТА «ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА»

Лимар М.В.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНІ

Махмурова-Дишлюк О.П.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ В АСПЕКТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Строілов А.С.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Тополя Р.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЕКСПЕРТА З ПИТАНЬ ПРАВА В УКРАЇНІ

Хабарова Т.В., Россіхіна Г.В., Россіхін В.В., Надобко С.В.
СИСТЕМА СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПУБЛІЧНА СЛУЖБА»

Шевчук О.М., Мирошнікова А.Є.
СУБ’ЄКТИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

Шовкун Ю.І.
ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ НИМИ ПРАВОВИХ ОБМЕЖЕНЬ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Карпушина М.Г., Вереша Р.В., Лесничук Л.В.
НОВАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГАЛУЗІ МЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Колб О.Г., Дучимінська Л.М., Пирожик О.В.
НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ – ОДНА З ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Левадний Р.С.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛАБОРАЦІОНІЗМУ

Луценко Ю.В.
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНИМ ЗЛОЧИННИМ УГРУПОВАННЯМ, ЯКІ ЗАГРОЖУЮТЬ ДЕРЖАВНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Пушкар О.А.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВІДМЕЖУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ ВІД СУМІЖНИХ СКЛАДІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Рогатинська Н.З.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ТАЄМНИЦІ

Цибохін О.М.
ЩОДО ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ ПОДАТКОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Davydenko S.V., Demchenko D.I.
REGARDING THE ISSUE OF IMPLEMENTATION OF EUROPEAN STANDARDS OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS IN LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES

Маринич О.Ю.
ПОНЯТТЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЛЮДИНИ У ДОСУДОВОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бучинська А.Й., Василенко Л.П.
СТАТУС БІЖЕНЦЯ В ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Тараненко М.М., Золотарьова Є.С.
ДИПЛОМАТИЧНІ ІМУНІТЕТИ ТА ПРИВІЛЕЇ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Баркалов О.О.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ЧАСТИНІ ПІДВИЩЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИДОБУВНІЙ ГАЛУЗІ

Цуркан-Сайфуліна Ю.В., Барабаш О.О.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ ПРАВОВИХ НОРМ ТА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

Городецька М.С.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ