Том 34 (73) № 6

Том 33 (72). № 6, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Проць О.Є.
СУДОВА ВЛАДА У СИСТЕМІ ПОДІЛУ ВЛАД: ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Губарєв С.В., Кагадій М.І.
ПОРІВНЯННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ МОЛДОВИ ТА УКРАЇНИ

Кантор Н.Ю.
РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХАРТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СТАНДАРТУ ЛОКАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Козій І.С.
СТАТУСНО-АДМІНІСТРАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

Максіменцева Н.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ГЕНДЕРНИХ ПРАВ ЩОДО ПРОТИДІЇ СЕКСИЗМУ У ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ: ПРАКТИКА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Шабалін А.В.
ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЕСТОНІЇ: ПРАВОЗАСТОСОВЧИЙ ДОСВІД

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Поляков Р.Б.
МЕТОДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН БАНКРУТСТВА (НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ)

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Рогозіннікова К.С.
ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ВИКЛИКИ Й ОРІЄНТИРИ ДЛЯ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Добрянська Н.В.
ВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВЕРХОВОГО СУДУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ АДМІНІСТРАТИВОГО СУДОЧИНСТВА

Жадан Є.В.
СТРУКТУРА СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ГЕНЕЗА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Овсійчук Т.П.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ КАТЕГОРІЙ, ЗАПРОПОНОВАНИХ У ПРОЕКТІ ЗАКОНУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ОБОРОТУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ, З ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ТА РЕГЛАМЕНТОМ № 2020/0265

Семікоп Н.В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА ВЧИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ЩОДО ДІТЕЙ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Попович О.В., Томаш Л.В.
ПРАВОМІРНІСТЬ СПРИЧИНЕННЯ ШКОДИ ЗА ЗГОДОЮ ЛЮДИНИ: ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ

Рябець Р.В.
ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Сосков Р.Р.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПЕРЕШКОДЖАННЯ ПРОФЕСІЙНІЙ ЖУРНАЛІСТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖУРНАЛІСТІВ

Чайковський Д.З.
ЗАПОБІГАННЯ ЕКОНОМІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ: АКУТАЛЬНІ ПИТАННЯ

Чижиков О.О.
ВНУТРІШНЯ ОРГАНІЗАЦІЙНА ПРИРОДА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЮВАНИХ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, КОТРІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Пушкар О.А.
СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ ТА ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ

Шевчук П.В.
НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ОСОБЛИВИХ ПЕРІОДІВ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Полетило П.С.
ПОНЯТТЯ «ПРАВИЛО» В ТЛУМАЧЕННЯХ ЄСПЛ (НА ПРИКЛАДІ ПРАВИЛА «ЄДИНОГО ЧИ ВИРІШАЛЬНОГО ДОКАЗУ»)

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Пахомі С.К.
ДОТРИМАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНОЮ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Фелик О.В.
ПРЕДМЕТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ВВЕДЕННЯ В ОМАНУ СУДУ АБО ІНШОГО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

Мацелюх І. А., Джаряган К. А.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Вознюк А.А., Каменський Д.В.
ВВЕДЕННЯ В ОМАНУ СУДУ АБО ІНШОГО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Сердюк Є.В., Замрига А.В., Діденко С.В.
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ

Шишка Р.Б., Бородін І.Л., Мельник О.О.
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОГО КОНТРОЛЮ

Швидкий О.О.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА ТА ПРЕДМЕТА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Набокова О.Г.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» В КАТЕГОРІАЛЬНОМУ АПАРАТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Агапова О.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ СФЕРИ ЮСТИЦІЇ

Сівак В. М.
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ

Мартинюк І.В.
СТАН ПРАВОВОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ПРАВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ: ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

Запольський Д.Є.
НОРМАТИВНА СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ

Чорна В.Г., Шкарупа К.В.
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО СВІТУ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Касьян В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ МИТНИХ ОРГАНІВ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Коломоєць Т.О., Курінний Є.В., Титаренко М.В.
ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

Керничний Н.І.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ НОРМ У ПУБЛІЧНОМУ ТА ПРИВАТНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Поліщук Т.С.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

Харченко Н.П.
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ВТІЛЕННЯ ЦІННОСТЕЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В ПРАВОВУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Слюсаренко К. Р.
ПОШУК НОВИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР

Пилипенко О.Ю.
ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ НОТАРІАТУ

Баркалов О.О.
ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ НАДР

Радь Т.М.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Тицька Я.О.
НАРАДИ З БЕЗПЕКИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА ТА НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВ

Ренкас А.А.
ДО ПИТАННЯ ПІДСТАВ ПОВІДОМЛЕННЯ ОСОБІ ПРО ПІДОЗРУ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ