Том 34 (73) № 4

Том 34 (73). № 4, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Волошкевич Г.А.
ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА ПЕРШИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ ЮВЕНАЛЬНИХ СУДІВ (ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)

Загуменна Ю.О.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Карпічков В.О.
ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОЇ СИСТЕМИ БУКОВИНИ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ (АВСТРО-УГОРСЬКОЇ) ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ XVIII – НА ПОЧАТКУ XX СТ.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Дмитришин В.С.
РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТИ, СТВОРЕНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Кухарєв О.Є.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ (СКЛАДЕНОМУ) КАПІТАЛІ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА У СФЕРІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Петруненко Я.В.
ІНВЕСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ СЕКТОР ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ

Сошников А.О.
МІЖНАРОДНІ СПОНСОРИ ВІЙНИ ТА ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ: ВІД КОНКРЕТНОГО КЕЙСУ ДО СИСТЕМНИХ РІШЕНЬ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Леусенко І.В.
ЗАБРУДНЕННЯ ТА ЗАСМІЧЕННЯ МОРСЬКОГО ПРОСТОРУ: ГЕНЕЗА ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Булкат М.С.
ТЕНДЕНЦІЇ У ВИЗНАЧЕННІ ПРЕДМЕТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Голодник Ю.А.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НІМЕЧЧИНИ В МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН, ІНТЕРЕСІВ СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ: ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ

Добрянська Н.В.
ЗАХИСТ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Кошманов М.О.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ СЛУЖБОВОЇ ЛОГІСТИКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Руденко М.М.
ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ МВС УКРАЇНИ

Тополя Р.В.
КОНЦЕПЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Яроцький В.О.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ, ЩО МОЖУТЬ ПЕРЕБУВАТИ В ОБІГУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Луценко Ю.В.
ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

Тагієв С.Р., Івашко С.В.
ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ ЯК СУБʼЄКТ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Макода В.Є.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Ольшак М.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ САНКЦІЙ ЄС ЩОДО РФ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Рядінська В.О., Гаврилюк Л.В.
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ДОБРОЧЕСНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Медвідь А.Б.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЇ: ЗА І ПРОТИ

Піфко О.О., Калинюк С.С.
БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС ТА ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Янковий М.О.
СЛІДОВА КАРТИНА ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: ОСОБЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ ВИЯВЛЕННЯ

Діденко Л. В.
РАННІЙ РОЗВИТОК ТРАСТУ В ЗАГАЛЬНОМУ ПРАВІ

Ізбаш О. О.
ТРАСТИ В ПРАВІ ШОТЛАНДІЇ ТА ПАР

Мануїлова К. В.
ГААЗЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ТРАСТІВ, ТА ЇХ ВИЗНАННЯ

Цибульська О.Ю.
ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ТРАСТУ

Буга Г.С., Кузьменко С.Г.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПАТРОНАТНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Корнієнко М.В.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА, ЯК ЗАХИСНИКА В УМОВАХ ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В ДЕРЖАВІ

Шопіна І.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ БЛАГОДІЙНИМИ ТА ВОЛОНТЕРСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Денисова А.В.
СУТНІСТЬ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Віхляєв М.Ю.
СУБСИДІАРНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ДОТРИМАННЯ

Абакіна-Пілявська Л.М.
ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ КРАДІЖКАМ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НАПРУГИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ