Том 34 (73) № 3

Том 34 (73). № 3, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Гайду С.В.
НАДЗВИЧАЙНА ПРАВОТВОРЧІСТЬ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПОЛІТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Казік Т.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ВІЗОВОГО РЕЖИМУ ЯК ПЕРЕДУМОВИ НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА В ЄС НА ТЕРЕНАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Кметик-Подубінська Х.І.
ҐЕНЕЗА ПРАВОВОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ В ЄВРОПІ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Бут І.О.
ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ЦЕНТРІВ ПРАВОСУДДЯ У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ: МІЖНАРОДНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

Спєсівцев Д.С., Демчук А.М.
«ОХОРОНА» І «ЗАХИСТ» СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ: ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Добровольська В.В.
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ЗМІШАНИХ (МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ) МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Сошников А.О., Єршова Ю.О.
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ПРИ РОЗБУДОВІ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Голодник Ю.А.
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ В МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

Кравченко О.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Осіпов Ю.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

Романенко І.В.
ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ В УКРАЇНУ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ

Utkina M.S.
СOOPERATION BETWEEN FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS, SUPERVISORS AND «THIRD» COUNTRIES : MAIN POINTS AND CHALLENGES

Шкелебей О.В.
МЕЖІ ДИСКРЕЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ У СПРАВАХ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СУБ’ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ВЧИНИТИ ПЕВНІ ДІЇ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Южека Р.С.
ПРОПОЗИЦІЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ДО ІНСТИТУТІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Туманянц А.Р., Криворучко Д.В.
ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВАМИ ПОТЕРПІЛИМ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Федчак І.А.
КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ МОДЕЛІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОРІЄНТОВАНОЇ НА ПОТРЕБИ ГРОМАД (COMMUNITY POLICING)

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Grabchak G.V.
THE IDEA OF THE MULTILATERAL INVESTMENT COURT CREATION

Мамедов Н.Н.
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Фомічов К.С.
МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Губанов О.О.
ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС ВИПЛАТИ ПРЕМІЙ ВИБОРНИМ ПОСАДОВИМ ОСОБАМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Тильчик В.В., Шпак Н.А.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОРУПЦІЇ В СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ, ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Харь І.О.
СУБ’ЄКТИ КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Харитонова О.І.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Бехруз Х.Н.
ПРИМУСОВІ СУДОВІ ЗАХОДИ МКС В УМОВАХ ОХОРОНИ СУВЕРЕННОСТІ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНИ

Назимко Є.С., Семенишина-Фіголь Б.М., Пономарьова Т.І.
КОРУПЦІЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА, ЩО ВПЛИВАЄ НА ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ

Берлач А.І.
ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЇХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Бородін І.Л., Христинченко Н.П.
ОЗНАКИ ТА СТРУКТУРА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В ПАРАДИГМІ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Новікова М.М., Зварич Р.В., Дручек О.В.
ВПЛИВ КОНВЕРГЕНЦІЇ АНГЛОСАКСОНСЬКОЇ ТА РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВИХ СІМЕЙ НА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Ярова Р.В.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ – ВОДІЇВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Гупалюк А.С.
ДОПИТ, ЯК СЛІДЧА ДІЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ МОТИВУ ТА МЕТИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ

Угровецький О.П., Петрова І.А., Давиденко Д.О.
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПТЕНТНОСТІ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА

Пересоляк О.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСНУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ НОВОГО БІЗНЕСУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Підберезних І.Є.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГУЛЯТОРНИХ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ІТАЛІЇ ТА УКРАЇНИ

Балобанова Д.О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАХИСНИКА (АДВОКАТА) ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ

Бабенко А.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ У РОБОТІ ПОЛІЦІЇ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН ТА ПРЕКУРСОРІВ

Денисова А.В.
СУТНІСТЬ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Мазуренко С.В.
АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПОНЯТТЯ «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ»: ВИЗНАЧАЛЬНІ ЧИННИКИ

Губарєв С.В.
СУТНІСТЬ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ОДНОГО ІЗ ВИДІВ ЮРИДИЧНОГО ПРОЦЕСУ

Лесько Н.В.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВІВ В УКРАЇНІ

Пєтков С.В.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

Пушкар О.А.
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 368 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ