Том 31 (70) № 4

Том 31 (70). № 4, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Клименко О.В., Патратій О.В.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Левицька Н.О.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ ВИМІРІВ ЮРИДИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

Марцінків Р.Р.
ПРАВОВИЙ ЗМІСТ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ ОУН

Nediukha M.P., Podolyaka A.M., Podolyaka S.A.
POLITICAL CORRUPTION AS A SOCIAL AND LEGAL PHENOMENON: POLITICAL AND LEGAL MODELS OF COUNTERACTION (ARTICLE 2)

Тимошенко В.І.
ДЕФОРМОВАНА ПРАВОСВІДОМІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Колодій О.А.
ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ ГАРАНТІЇ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Шатіло В.А.
МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПРОФСПІЛОК У КОНСТИТУЦІЙНОМУ МЕХАНІЗМІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гуйван П.Д.
ЗАКОННІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ДЕРЖАВНОГО ВТРУЧАННЯ У ВІЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ

Сергієнко Н.А.
ВИКОНАВЧИЙ ПРОЦЕС (ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ): ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Бучинська А.Й.
БАНКРУТСТВО СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ПОЛЬСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Єремєєв А.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОМПАНІЯ» В МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРАХ ПРО УНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Коверзнев В.О.
АЛЬТЕРНАТИВНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Уберман В.І., Васьковець Л.А.
ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ КРИТЕРІЇВ ХІМІЧНОЇ ЯКОСТІ ВОДИ

Уберман В.І., Васьковець Л.А.
ПОНЯТІЙНІ ВІДМІННОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ СКИДАННЯ РЕЧОВИН У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА В УКРАЇНІ

Шеховцов В.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФАУНІСТИЧНИХ ПРАВОВІДНОСИН

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бєлікова О.В., Бєлікова Є.Я.
ОФШОР ЯК ВИД СПЕЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Берназюк І.М.
ЗАХИСТ ПРАВА НА ПОВАГУ ДО ПРИВАТНОГО Й СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Богдан Б.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПРОТИДІЇ ІНФЕКЦІЙНИМ ХВОРОБАМ

Боковикова Є.О.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ДОХОДИ БЮДЖЕТУ» І «НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ»: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Дорохіна Ю.А.
РОЗГЛЯД СПРАВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ЗА ПРАВИЛАМИ СПРОЩЕНОГО ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Желтобрюх І.Л.
АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС СТОРІН (ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ)

Кириченко Ю.М.
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Кисельов М.Є.
ПОНЯТТЯ, МЕТА І ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ

Маслова А.Б.
ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ ОРГАНІВ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬ ДЕРЖАВНУ МИТНУ ПОЛІТИКУ, ІНСТРУМЕНТАРІЄМ СИСТЕМНОГО ТА СИНЕРГЕТИЧНОГО МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ

Олексій У.О.
ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ РАХУНКОВОЮ ПАЛАТОЮ

Правдюк А.Л.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ТВАРИН

Слободенюк І.В.
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ У ДІЯЛЬНОСТІ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ

Сорока Л.В.
ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЯК ОСНОВА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ

Федоріщев С.С.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У М. КРЕМЕНЧУЦІ

Федчишин С.А.
ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Беньківський В.О.
ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ НАСЛІДКУ У ПРИЧИННОМУ ЗВ’ЯЗКУ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Тимчаль М.В.
УМОВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ПОЛІЦІЇ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Трепак В.М.
ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК СУБ’ЄКТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Шкаберін А.В.
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОЦІНКИ КАЛІЦТВА СТАТЕВИХ ОРГАНІВ ЯК ОДНІЄЇ З ОЗНАК ТЯЖКОГО ТІЛЕСНОГО УШКОДЖЕННЯ

Шульга А.М.
ОСОБЛИВИЙ ПОГЛЯД НА СОЦІАЛЬНО-ЮРИДИЧНУ ПРИРОДУ ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бабенко О.Г.
ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ І РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПІДОЗРЮВАНОГО

Жмудінський В.П.
ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА, НЕ ВИЗНАНОГО РЕЧОВИМ ДОКАЗОМ

Лучко О.А.
ЩОДО СУБ’ЄКТІВ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ

Мудрак І.В.
ЩОДО УЧАСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПРАВОНАСТУПНИКА ПОТЕРПІЛОГО

Шевцова К.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОКУРОРОМ ПОВНОВАЖЕНЬ ПІД ЧАС ОБ’ЄДНАННЯ ТА ВИДІЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Шевчук В.М.
СТРУКТУРА ОКРЕМОЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ: СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Гнатюк Т.М.
ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ В КИТАЇ

Ребкало М.М.
СУЧАСНИЙ СТАН МІЖНАРОДНОГО САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПРОЦЕСУ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Сідоренко Ю.М.
ДЕПОРТАЦІЯ ЯК МІЖНАРОДНИЙ ЗЛОЧИН У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Пилипишин П.Б.
ІНДИВІДУАЛІЗМ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ ЕТИКИ У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОМУ ВЧЕННІ М. ЛЮТЕРА

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ