Том 31 (70) № 1

Том 31 (70). № 1, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Андрусів Л.М.
ОФІЦІЙНЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ: ПОНЯТТЯ Й ФОРМА

Антошкіна В.К.
ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРАВОВІ АКТИ ЯК ОБ’ЄКТ ТЛУМАЧЕННЯ

Величко О.О.
ЧИННІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УРСР

Єпур М.В.
ТРАНЗИТНИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ ЯК ФЕНОМЕН ХХІ СТОЛІТТЯ

Козинець О.Г., Приходько В.О.
ДЕРЖАВА ТА ПРАВО В УЧЕННІ Ш.Л. МОНТЕСК’Є

Мазур Т.В.
НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПАМ’ЯТОК І ВИЗНАЧНИХ МІСЦЬ У СФЕРІ ЗАХИСТУ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Размєтаєва Ю.С.
ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК СКЛАДНИК ДЕМОКРАТІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Селіхов Д.А.
КРЕДИТУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ ІПОТЕЧНИМИ БАНКАМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА МЕЖІ XIX–XX СТ.: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Слабко С.М., Ломоносова Л.Б.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ГАЛУЗІ ПРАВА

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Джуська А.В.
ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ В КОНТЕКСТІ БЕЗПЕЧНОГО ДОВКІЛЛЯ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ)

Чечерський В.І.
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЮДИНОЮ РЕПРОДУКТИВНИХ ПРАВ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Акімова А.О.
СПРАВА ПРО СПАДКУВАННЯ: ПОНЯТТЯ Й РОЗМЕЖУВАННЯ ІЗ СУМІЖНИМИ КАТЕГОРІЯМИ

Баїк О.І.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИКА: СУЧАСНИЙ ОГЛЯД

Гуйван П.Д.
КОНКРЕТНІ КРОКИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЧАСОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ВПРОДОВЖ РОЗУМНОГО СТРОКУ

Мисишин А.В.
ПОРУШЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ВІДМОВИ У ВИЗНАННІ ТА НАДАННІ ДОЗВОЛУ НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ ІНОЗЕМНОГО АРБІТРАЖНОГО РІШЕННЯ

Погребняк В.Я.
ОБОРОТОЗДАТНІСТЬ СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Ковалишин О.Р.
ПАРТНЕРСЬКЕ ТОВАРИСТВО ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ФОРМА ТОВАРИСТВ ОСІБ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мамай В.А.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ТРУДОВИЙ СПІР» І «ТРУДОВИЙ КОНФЛІКТ»

Шлапко Т.В., Савенко В.М.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Сидоров Я.О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СКЛАДНИКА ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Берназюк Я.О.
ПРАВО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Бортняк В.А.
КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВИ

Греца Я.В.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Кравченко Н.М.
АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Пасіка С.П., Скиба О.С., Горбачук О.П.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ

Севрук Ю.Г.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ В СУДІ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Ткачук Н.В.
НЕОБҐРУНТОВАНІСТЬ ВИМОГ КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ОБМЕЖЕННЯ ЇЇ ДОПУСТИМОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Чернявська Б.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Андрушко А.В.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАПОБІГАННЯ ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ, ВЧИНЕНОЇ ЇХНІМИ БАТЬКАМИ

Олійник О.С.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ І КУЛЬТУРНИХ ПЕРЕДУМОВ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА СХІДНИХ І ЗАХІДНИХ КРАЇН

Пенькова Т.І., Гега В.О.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРИМУШЕННЯ ДО ШЛЮБУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кушпіт В.П.
ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ЗЛОВЖИВАНЬ ВЛАДОЮ АБО СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Джабурія О.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОНЯТТЯ Й ОЗНАКИ

ПРАВОВЕ ЖИТТЯ

Кампо В.М.
КОНСТИТУЦІЙНА ДОКТРИНА ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ