Том 30 (69) № 6

Том 30 (69). № 6, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Глухенький С.О.
ГЕНЕЗА НАУКОВИХ УЧЕНЬ ПРО ПРАВОВИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

Демченко І.С.
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Коров’як О.Я.
ПРАВОВИЙ ЗВИЧАЙ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА

Петровська О.К.
КОРПОРАТИВНІ НОРМИ В РЕГУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Полонка І.А.
ВІКОВИЙ КРИТЕРІЙ СУБ’ЄКТІВ ОБ’ЄКТИВНО-ПРОТИПРАВНОГО ДІЯННЯ: ТЕОРІЯ ТА АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОЇ ПРАКТИКИ

Прийма С.В.
ПРИНЦИП СВОЄЧАСНОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ НОРМ ПРАВА

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Болдирєв С.В., Цувіна А.А.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК ОДНА З УМОВ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гуйван П.Д.
ПРАВОВА ПРИРОДА ІНСТИТУТУ ВІДНОВЛЕННЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ

Дяченко С.В., Шпак М.І.
НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИНЦИПУ РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Слома В.М.
РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ОСОБА», «СУБ’ЄКТ», «СТОРОНА» В ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Шемет У.Р., Косяченко К.Е.
ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПАРАДОКСИ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Ільчук О.В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН ЯК СКЛАДНИК ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Денисова А.В., Слаблюк Н.С.
МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кадегроб А.І.
ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ЯК УМОВА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

Коротун О.М.
СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Лекарь С.І.
КОНТРОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Мельничук О.П.
ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Приходько А.А.
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК

Разіна Т.І.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

Сокиран М.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОТОВНОСТИ К СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЯМ И СМЯГЧЕНИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Хомутянський В.В.
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ МИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Герелюк Т.Б.
ГЕНЕЗИС КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ АРХЕОЛОГІЧНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ

Зарудня Л.Б.
СПЕЦИФІКА ОКРЕСЛЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ РОЗБОЮ

Кікалішвілі М.В.
ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЇ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Оробець К.М.
ХАРАКТЕР СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ПРОЯВ ЙОГО АНТИЦІННОСТІ

Rohatynska N.Z.
CRIMINALITY IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Собко Г.М.
КОНКУРЕНЦІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ У КВАЛІФІКАЦІЇ КОРИСЛИВИХ ПОСЯГАНЬ НА ВЛАСНІСТЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НАСИЛЬСТВА

Шапошніков Ю.В.
ПОРЯДОК ПІДЛЕГЛОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ НЕПОКОРИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Луців М.З.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПІДСЛІДНОСТІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПОРЯДКУ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (СТАТТІ 407–409 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)

Яцик Т.П., Шкелебей В.А.
НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ: КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСАДИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ