Том 30 (69) № 4

Том 30 (69). № 4, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Винарчик О.П.
ЗЛОЧИН ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ ПОЛЬЩІ 1932 РОКУ

Дубинський І.Ю.
КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

Кашарський Ф.В.
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОСТІ СУДОВОЇ РЕФОРМИ 1864 РОКУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

Трошкіна К.Є.
СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ «ПІДДАНСТВО» ТА «ГРОМАДЯНСТВО»: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Швачка В.Ю.
СПІВВІДНОШЕННЯ СТИХІЙНИХ І ЦІЛЕСПРЯМОВАНИХ ЗАСОБІВ ПРАВОСОЦІАЛІЗУЮЧОГО ВПЛИВУ НА ОСОБИСТІСТЬ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Шемчук В.В.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ОБОРОНА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДОКТРИНИ Й ЗАКОНОДАВЧОЇ ОСНОВИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Рябовол Л.Т.
ОМБУДСМЕН ЯК ІНСТИТУЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ГАРАНТІЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гуйван П.Д.
ЗАХИСТ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Дмитришин В.С.
ЩОДО ПОДІЛЬНОСТІ МАЙНОВИХ ПРАВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Клейменова С.М.
РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ В СИСТЕМІ ВИДІВ ПОСЛУГ

Крушельницька Г.Л.
ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ СПІВПОЗИВАЧА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Пучковський С.В.
МЕТА Й ПІДСТАВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТОРОМ ПРАВА ЗАСТАВИ ТА ПРАВА ПРИТРИМАННЯ

Смирнов А.І.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОДЮСЕРА ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВ НА АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ТВІР

Яблокова О.І.
ПОСТАНОВОЧНИЙ ДОГОВІР ЯК ВИД АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Рим О.М.
ПРИНЦИП РІВНОСТІ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Шумна Л.П., Денисенко К.В., Свириденко Н.М.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ВІДПУСТКУ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО ВІКУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Біла В.Р.
ВИДИ ПРАВОВИХ ФОРМ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Гарсія Е.Ф.
АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАХИСТУ СВІТОВОГО ОКЕАНУ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НАФТОЮ, НАФТОПРОДУКТАМИ ТА НЕБЕЗПЕЧНИМИ ХІМІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ

Дорохіна Ю.А.
НАСЛІДКИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВОНАСТУПНИЦТВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

Задирака Н.Ю.
ПРАВОВІДНОСИНИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНОГО МАЙНА: РЕАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО ІНТЕРЕСУ ЗА УМОВ ТРИПАРТИЗМУ

Калінічев А.А.
ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПРАВЛЯННЯ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ (У РОЗРІЗІ НОВЕЛ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)

Корнієнко М.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ СТОСОВНО ДІТЕЙ

Мельник С.М.
ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ У СФЕРІ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ

Негара Р.В.
КЕРІВНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ Й СУБ’ЄКТ ПРИЗНАЧЕННЯ: ЗМІСТ, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ

Подік І.І.
НІДЕРЛАНДСЬКИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕДУР МЕДІАЦІЇ ПІД ЧАС УРЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Демчук М.В.
МИТНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Катеринчук К.В.
ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я ОСОБИ

Мовчан Р.О.
ПРО ОЗНАКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 197-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Мусиченко О.М., Вербицький О.С.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВБИВСТВО МАТІР’Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Самокиш І.В.
ВЛАСНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Городецька М.С.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ВІДАННЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ІМПЕРАТИВНИМ ШЛЯХОМ

Гриньків О.О.
ПОНЯТТЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ СУМІЖНІ ДЕФІНІЦІЇ

Давиденко С.В.
ОСОБИСТА ПОРУКА ЯК ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Крет Г.Р.
ПІДСТАВИ ЗАТРИМАННЯ, ВЗЯТТЯ ПІД ВАРТУ ТА ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКІВ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ Й ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ЇХ НАЯВНІСТЬ, У КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТУ ДОКАЗУВАННЯ «ДОСТАТНЯ ПІДСТАВА»: ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ЄСПЛ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Бадалов К.Т.
РЕЛІГІЙНО-ПРАВОВІ ШКОЛИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ШАРІАТСЬКИХ СУДІВ В АРАБСЬКОМУ ХАЛІФАТІ (VIII–IX CТ.)

Горленко В.В.
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ