Том 29 (68) № 4

Том 29 (68). № 4, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Годованик Є.В.
ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДОЛОГІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ НОРМ

Демиденко В.О.
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТІВ МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Зозуля О.І.
СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ КОМІТЕТІВ ТА ЇЇ РОЛЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ НОМІНАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Іляшко О.О.
ПОРУШЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ І ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ ТА СПОСОБИ ЇХ ЗАХИСТУ

Кравцова З.С.
ТЕРИТОРІАЛЬНА ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Молчанова Ю.Ю.
АКТИ ЛОКАЛЬНОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ В МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМ УЧАСТІ ЧЛЕНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УПРАВЛІННІ МІСЦЕВИМИ СПРАВАМИ

Шемчук В.В.
ІНФОРМАЦІЙНА ФУНКЦІЯ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ ФУНКЦІЙ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙ НЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Анатійчук В.В.
ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ МАЙНОВИХ ПРАВ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Гуйван П.Д.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Кисельов М.Є., Затулко К.А.
ПРАВОВИЙ СТАТУС АДВОКАТСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мельник В.П.
ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЇХ РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ НЕДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Патлачук О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНУ «ПРО ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА» 2002 РОКУ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Біла В.Р.
ФОРМА ТА ЗМІСТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Вінницький О.О.
ВИДИ ГРОМАДСЬКИХ РАД ПРИ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ СЕРЕД КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ

Дорохiна Ю.А.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ У ПРОЦЕСІ ПУБЛІЧНОГО ПРАВОНАСТУПНИЦТВА СУБ’ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Іванова Г.С.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ МЕТОДІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Костенко О.В.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Куліш А.М., Убілава Д.Р.
МІСЦЕ І РОЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

Міщенко Т.М.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ З КОРУМПОВАНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ В УКРАЇНІ

Небесна М.О.
КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

Решота В.В.
АДМІНІСТРАТИВНІ ДОГОВОРИ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Смолов К.В.
СТРОК ЗВЕРНЕННЯ З ПОЗОВОМ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ: СУТНІСТЬ ТА НАСЛІДКИ

Чорна В.Г.
ГЕНЕЗИС АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ОБМЕЖЕНЬ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Андросович Л.Г.
ПРОТИДІЯ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ

Бусол О.Ю.
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ ЗЛОЧИННІ УГРУПОВАННЯ ТА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ: МЕЖІ КОРУПЦІЙНОГО СИМБІОЗУ

Рень Ю.В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ПРИХОВУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Самойленко О.А.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ ЯК ПРЕДМЕТ ПОСЯГАННЯ ПІД ЧАС ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ОБСТАНОВКИ КІБЕРПРОСТОРУ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Бровко Н.І.
ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ГЕНЕЗИС ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОЇ СВІДОМОСТІ

Несправа М.В.
ПРАВОВА ОНТОЛОГІЯ, АНТРОПОЛОГІЯ І АКСІОЛОГІЯ В ХРИСТИЯНСТВІ ТА ІСЛАМІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Відомості про авторів