Том 29 (68) № 2

Том 29 (68). № 2, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Буряк Я.Я.
ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

Максименко Н.М.
СУЧАСНИЙ ТЕРОРИЗМ: ВИКЛИКИ І ЗАГРОЗИ ДЛЯ УКРАЇН

Мацелюх І.А.
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВІРИ У ВЕЛИКОМУ КНЯЗІВСТВІ ЛИТОВСЬКОМУ ТА РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Іляшко О.О., Джуська А.В.
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ ПРАВА НА БЕЗОПЛАТНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гуйван О.П.
СУБ’ЄКТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Іваницький А.М.
ПРАВОВА ПРИРОДА МАЙНА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У РОЗУМІННІ СТАТТІ 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ ДО КОНВЕНЦІЇ тПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

Колесников Б.М.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СУДОВОГО ЗБОРУ В УКРАЇНІ

Чомахашвілі О.Ш.
ПРАВОВА ОХОРОНА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ В УКРАЇНІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Чайковська А.В.
АНАЛІЗ ІНСТИТУТУ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРУ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вакарюк Л.В.
ЧИННИКИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАВОВИЙ РЕЖИМ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Брода А.Ю.
ФОРМИ ТА ВИДИ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

Дорохіна Ю.А.
УМОВИ ТА НАСЛІДКИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВОНАСТУПНИЦТВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

Дуліба Є.В.
ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЯКИХ ПОДАТКОВИХ НОРМ ЩОДО ВИЗНАЧЕНННЯ РЕЗИДЕНСТВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПРИ УНИКНЕННІ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Коміссаров С.А.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Левчишина О.Л.
ПРАВОВА ПРИРОДА ОРГАНІЗАЦІЙ САМОРЕГУЛІВНИХ ПРОФЕСІЙ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ

Пирога И.С.
ПРИНЦИПЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ

Рєзнік О.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Фатхутдінов В.Г.
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Шульжук Т.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ХОЛДИНГОВИХ ПРАВОВІДНОСИН У СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Поповичук В.О.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ СИМВОЛІКИ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА, ЧЕРВОНОГО ПІВМІСЯЦЯ, ЧЕРВОНОГО КРИСТАЛА

Чугуніков І.І.
«НЕПОЗИТИВІСТСЬКЕ» ПРАВОРОЗУМІННЯ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ КРИМІНАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ: МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ

Шемчук В.В.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Блажівська Н.Є.
ПРАВОВА ПРИРОДА РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ