Том 26 (65) № 2-2

Том 26 (65). № 2-2, 2013

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

Гавриленко О. А.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ОБІГУ ВИРОБІВ З ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ В УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ-ПОЧ. ХХ СТ.)

Дунас О. І.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПРИРОДИ ПРАВА

Єпур М. В.
СИСТЕМА ТА ВИДИ ПОКАРАНЬ ЗА УКРАЇНСЬКИМ ПРАВОМ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII-XVIII СТ.

Кузьменко В. Б.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН: ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДОЛОГІЮ ДОСЛІДЖЕННЯ

Маїк І. С.
САМООРГАНІЗОВАНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У МЕЖАХ ДЕРЖАВИ

Некига С. Н.
КОМПРОМИСС КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА

Озернюк Г. В.
СТРАХОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ В ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Пасічніченко С. В.
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА І СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Піддубняк Г. О.
ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕДИЧНОГО ПРАВА ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тищенко О. В.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Уманський С. О.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СВОБОДУ СЛОВА ТА ДРУКУ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ БОРОТЬБИ ЗА ВСТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ (ГРУДЕНЬ 1917 – КВІТЕНЬ 1918 РР.)

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Заворотченко Т. М.
ЗМІСТ, СИСТЕМА ТА ВИДИ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ Й ГРОМАДЯНИНА

Черевкова О. С.
ПРАВО НА ЖИТТЯ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ З ТОЧКИ ЗОРУ ПРАВОВОЇ ТАНАТОЛОГІЇ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, СЕМЕЙНОЕ ПРАВО, МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Виниченко Ю. В.
ПОНЯТИЕ «ОБОРОТ» В ЧАСТНОМ ПРАВЕ РОССИИ И УКРАИНЫ

Запорожченко А. А.
ЭВТАНАЗИЯ И БЛИЗКИЕ К НЕЙ ФОРМЫ УХОДА ИЗ ЖИЗНИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Зубчевська Є. В.
УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ТРЕТЕЙСЬКОГО РОЗГЛЯДУ СПОРІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ

Калаур І. Р.
МЕЖІ ЗМІНИ ДОГОВІРНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПЕРЕДАННЯ МАЙНА У КОРИСТУВАННЯ: ОКРЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Резнікова Г. І.
СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СПОСОБІВ РОЗГОЛОШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ТАЄМНИЦЬ

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО, ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Кущ Л. І., Болотов А. В.
ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Поєдинок В. В.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ В УКРАЇНІ

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Кириченко Т. М.
ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ ЯК ОДИН З НАПРЯМКІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

Колосов И. В.
ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛАХ И ТРУДОВЫЕ СПОРЫ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В УКРАИНЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО; АГРАРНОЕ ПРАВО; ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО

Волощенко-Віслобокова О. М.
ЗМІСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ МОНАСТИРІВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ У XVII-XVIII СТ.

Жуков І. М.
ПРОБЛЕМНІ ПРАВОВІ ПИТАННЯ РЕЖИМУ ІНФОРМАЦІЇ З ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ НАДР

Обіюх Н. М.
ПРАВО ЛЮДИНИ НА ПИТНУ ВОДУ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Піддубна Д. С.
ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ НА ЯКІСНУ І БЕЗПЕЧНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ ВІД ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС, ФИНАНСОВОЕ ПРАВО, ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО

Васильева Е. Г.
НОВЫЕ ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНЫХ ЦЕН МЕЖДУ ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ ЛИЦАМИ В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛОК (ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Євсікова О. В.
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ ЯК СУБ’ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ РОЗГЛЯДІ МИТНИХ І ПОДАТКОВИХ СПРАВ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДАХ УКРАЇНИ

Пустовіт Ю. Ю.
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Решетнік А. Р.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

Розум О. М., Косиця О. О.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ОРГАНАХ МІНІСТЕРСТВА ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

Руденко А. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ГРОМАДЯН В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Селезньова О. М.
ІНТЕРНЕТ-ПРАВО ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

Ченкова Н. Я.
РОЛЬ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ТА ПРЕЦЕДЕНТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ ПЕРЕД ЗАКОНОМ І СУДОМ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Чорна О. В.
ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО МИТНОЇ СПРАВИ ЯК ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Бунин О. Ю.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА

Сийплокі М. В.
ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК ОБ’ЄКТА ПРИТЯГНЕННЯ, ЗАВІДОМО НЕВИННОГО, ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Чеботарьова Г. В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ У СФЕРІ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ясь А. О.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 157 КК УКРАЇНИ

Ященко А. М.
ЗАМІНА ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ ПОКАРАННЯ ЯК СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ КАРАЛЬНИХ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ващук О. П.
ТАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ НЕВЕРБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Заболотний І. І.
СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ

Комісарчук Р. В.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОПОЗИЦІЇ АБО НАДАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ. ВІДКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Марченко К. Г.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АЛГОРИТМ ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Ничипоренко А. А.
ПУБЛИЧНОЕ НАЧАЛО В ПРОИЗВОДСТВАХ ПО ПРОВЕРКЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ, ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ, В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ И РОССИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Рибалка О. В.
РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ВІДНОВНОГО СУДОЧИНСТВА В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Сергєєва Д. Б.
ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «СУДОВИ ДОКАЗИ», «ДОСУДОВІ ДОКАЗИ» Й «ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКАЗИ» У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Сопільник Р. Л.
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Чорноусько М. В.
ЗДІЙСНЕННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ У ФОРМІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА ДОСУДОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Шаповалова В. С.
ПОНЯТТЯ ЗБРОЄДЕЛІКТИКИ ЯК БАЗИСНОГО ЧАСТКОВОГО ВЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

Шевчук В. М.
ПРОБЛЕМИ ФОРМАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У СЛІДЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

СУДОУСТРОЙСТВО; ПРОКУРАТУРА И АДВОКАТУРА

Бондаренко О. М.
АРЕШТ МАЙНА ЯК ОДНА З ФОРМ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ОСІБ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Дондик Г. П.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ КОМІСІЙНИХ ТА КОМПЛЕКСНИХ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

Рудей В. С.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ

Столярський О. В.
РОЛЬ ООН У БОРОТЬБІ З ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЮ ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Паскар А. Л.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Якубовская Н. А.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО РАЗВИТИЯ. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ