Том 26 (65) № 2-1 (ч. 2)

Том 26 (65). № 2-1 (ч.2), 2013

Титульна сторінка

Зміст журналу

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС, ФИНАНСОВОЕ ПРАВО, ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО

Біяк О. О.
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї

Боднарчук О. Г.
ПОСАДОВА РОТАЦІЯ КАДРІВ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СФЕРІ

Божко Ю. В.
ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Волік В. В
РОЛЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РЕГУЛЮВАННІ ВІДНОСИН У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ

Грицай І. О.
ВДОСКОНАЛЕННЯ МІГРАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Діордіца І. В.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСУДНОСТІ СПОРІВ АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДАМ: НАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ СЬОГОДЕННЯ

Zadereyko A. V.
PROBLEMATIC REGULATORY ASPECTS OF INFORMATION FLOWS IN THE VIRTUAL INTERNET ENVIRONMENT AND THE TENDENCIES OF ITS DEVELOPMENT

Козачок І. Я.
ПРОБЛЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Макухін О. О.
ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЄС: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ, АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Окопник О. М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕЖИМУ ОСОБЛИВИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

Олійник І. Л.
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Политова А. С.
ГЕОГРАФИЯ КОРРУПЦИИ В УКРАИНЕ

Починок К. Б.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Роженко Д. В.
ПІДГОТОВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ СПРАВИ В ПОРЯДКУ ПИСЬМОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Романюк Л. В.
ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОКРЕМИХ ФОРМ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ЯК НЕОБХІДНОЇ СКЛАДОВОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Синельникова Г. В.
БЛАГОУСТРІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДИТИНСТВА

Степаненко К. В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Стукаленко О. В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН

Сурник В. М.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

Федотова І. О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ МИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН НА ПРИКЛАДІ МИТНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

Хохуляк В. В.
КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Балобанова Д. О.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ДИНАМІКА» ТА «РОЗВИТОК» КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Бугаев В. А.
ОБЪЕКТ ПРИЧИНЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА ПУТЁМ ОБМАНА ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ

Горбачова І. М.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАХОДІВ КОМПЕНСАЦІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Дацюк В. Б.
ВПЛИВ «ТРАСТОВОЇ ЛИХОМАНКИ» НА ПОШИРЕННЯ КРИМІНОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Доброрез І. О.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ЗАПОБІГАННЯ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Дубно Т. В.
СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ, СФОРМУЛЬОВАНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ

Кириченко Г. В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Кобецька Н. Р.
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Ларченко М. О.
ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЛАТЕНТНОСТІ

Малярова В. О.
ВИЗНАЧЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ У СФЕРІ СТАТЕВИХ СТОСУНКІВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Мельничук Т. В.
ЗАГРОЗИ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Міщенко Т. М.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ З КОРУПЦІЙНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ, МЕТОДИ ТА СПОСОБИ ЇХ ЛІКВІДУВАННЯ

Movsisian H. M.
THE DEATH PENALTY AS A PUNISHMENT IN NORWAY IN THE XVIITH-XIXTH CENTURIES

Полянський Є. Ю.
ПОНЯТТЯ ДОКТРИНИ, ЇЇ МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ США

Скворцова О. В. ГЕНЕЗИС КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ В ХХ СТОЛІТТІ ТА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Федчун Н. О.
ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА БЕЗПЕКУ МОРЕПЛАВСТВА

Храмов С. М.
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЛАТЕНТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Шуляк Ю. Л.
КИШЕНЬКОВІ КРАДІЖКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Антипова А. И.
РОЛЬ ПРЕДМЕТА ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ

Біляєв В. О.
ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З РОЗКРИТТЯМ ЗЛОЧИНІВ ЗА АНАЛІЗОМ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ КАРНОГО РОЗШУКУ ОВС УКРАЇНИ)

Владимирова Ю. К.
СУЩНОСТЬ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ЛИЦА В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Гловюк І. В.
ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО СУДДІ

Ємельянов С. Л.
ТАЄМНИЦЯ СЛІДСТВА ТА СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

Крайнюк В. Г.
ДОМАШНІЙ АРЕШТ ЯК ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Леоненко М. І., Блохін Г. І.
ПОЧАТКОВИЙ МОМЕНТ ПЕРЕБІГУ РОЗУМНОГО СТРОКУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ (DIES A QUO)

Недобор І. В.
ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇЇ В ПРОЦЕСІ ДОКАЗУВАННЯ ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ ККРАЇНИ

Степанов Ю. В.
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-ПОШУКОВИХ ЗАХОДІВ

Степанюк Р. Л.
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЧАСТНЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА УКРАИНЫ

Телійчук В. Г.
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ГРУП

Титов А. М., Тютюнник Т. В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОПИТУ ЕКСПЕРТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Титова Н. В.
ЩОДО УЧАСТІ АДВОКАТА СВІДКА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ

Швидкова О. В.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

СУДОУСТРОЙСТВО; ПРОКУРАТУРА И АДВОКАТУРА

Поклонська О. Ю., Компанейцев С. В.
ПРОФЕСІОГРАМА АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ АДВОКАТА: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Богма А. В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ПРАВА ОСОБИ НА БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ ТА ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Галаган О. Я.
ЗАСТОСУВАННЯ СУПУТНИКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВІГАЦІЇ ТА ЗВ’ЯЗКУ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Жалій Т. В.
ДО ПИТАННЯ ПРО КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ СКАРГИ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Раскалєй М. О.
МІЖНАРОДНІ ПОВІТРЯНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ. УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ

Rzhevskaya V. S.
THE POLITICAL AND LEGAL IDEAS OF PIERRE DUBOIS FROM THE VIEWPOINT OF COLLECTIVE SECURITY

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Награбова Л. В.
АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА ТА ЗАКОНУ У ПОГЛЯДАХ ДЖ. БЕНТАМА