Том 26 (65) № 1

Том 26 (65). № 1, 2013

Титульна сторінка

Зміст журналу

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Адельсеітова А.Б., Алимова Г.Л.
ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Алексєєва О. Є.
АДМІНІСТРАТИВНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ В УКРАЇНІ

Андреєв Д. В.
ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В РЕТРОСПЕКТИВІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

Анохин А. Н.
О ПОНИМАНИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КАК ОСОБОЙ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

Залозный Н. Ю.
ИСЛАМСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ОСМАНСКОГО (ТУРЕЦКОГО) ЭМИРАТА

Латишева О. В.
ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ РЯДУ КАТЕГОРІЙ РАДЯНСЬКИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА РОБІТНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УРСР В 20-30 РР. ХХ СТОЛІТТЯ

Мальцева Є. В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ

Шармоянц А.Н.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АР КРЫМ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Бекірова Е. Е.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОВНИХ ТОВАРИСТВ

Донська Л. Д.
ПРИЧИННИЙ ЗВ’ЯЗОК В ІНСТИТУТІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

Єлькін С.В.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАДШАФТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ

Каретник Е. С.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ О КОММЕРЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Носік В. В.
ЗЕМЕЛЬНІ ДОВІРЧІ ПРАВОВІДНОСИНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Романюк Л. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ

Сонин О. Е.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ УШКОДЖЕННЯМ ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ

Сітовська Л. В.
ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ НА ПЕРВИННОМУ ІПОТЕЧНОМУ РИНКУ

Самбор М. А.
ДОТРИМАННЯ СТРОКІВ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА СТ. 173 (ДРІБНЕ ХУЛІГАНСТВО) КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАТРИМАННЯ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ ТАКОЇ СПРАВИ

Шурупова Е. В.
ВІДМОВА ВІД НАДАННЯ ЧИ НЕСВОЄЧАСНЕ НАДАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА

Боровских Р. Н.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ

Бородин В. С.
РОЛЬ СИТУАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ В ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ОПЕРАТИВНЫХ РАБОТНИКОВ

Бугаев В. А.
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА ПУТЁМ ОБМАНА ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ

Буткевич С. А.
ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ВІРМЕНІЯ ЩОДО БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ І ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Буржинский В.А., Бочарова О.С., Лысянный Ю.Ю., Ревинский В.В.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ МНОГОУРОВНЕВЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИХ УЧЕТОВ

Veligodskiy D., Veligodskaya G.
LEGAL REGULATION OF POLITICAL PARTIES IN THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA

Маслюков Д. А., Воспякова О. Ф.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА КАК ФОРМЫ ХИЩЕНИЯ

Губанова О. В.
ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК НЕГАТИВНИЙ АСПЕКТ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Даниленко А.В., Савчук Т.І., Купріянова Л.С., Гусєва В.О.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОСВІДУВАННЯ ОСІБ

Кашкаров О.О., Доброрез І. О.
КОЛІЗІЇ У ЧИННОМУ АНТИКОРУПЦІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Єна І. В.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРОКУРОРА У ДОСУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Єськов С. В.
ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ТРАНСПОРТНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ЯК РІЗНОВИД ВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ: СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ

Заєць О. М.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ТИПОЛОГІЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ

Калініна І. В.
СИТУАЦІЙНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПІДРОБЛЕННЯМ ДОКУМЕНТІВ

Клименко В. Ф.
НОВЕЛИЗАЦИЯ НЕКОТОРЫХ ПРОКУРОРСКИХ ФУНКЦИЙ В ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ УКРАИНЫ

Клименко Н. И.
Обшая и частные криминалистические теории

Кравченко О. А.
ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Леоненко М. І.
ОСОБЛИВОСТІ СТАДІЙНОЇ ПОБУДОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

Макаров П. А.
ЭЛЕКТРОННЫЙ МОНИТОРИНГ В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ УКРАИНЫ

Михайлов М. А.
ОПЕРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Одерій О. В.
ПРЕДМЕТ ПОСЯГАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ

Попов Г. В.
СПІВВІДНОШЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ДІТЕЙ

Прокопанич Г. К.
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ В КРИМІНАЛЬНОМУ, ЦИВІЛЬНОМУ ТА ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Пчеліна О. В.
СЛУЖБОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Сабадаш В. П.
ІНТЕРНЕТ-ШАХРАЙСТВО: РЕАЛІЇ СУЧАСНОСТІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ

Скворцова О. В.
ГУМАНІЗАЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Талалай Д. В., Борисенко Г. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СУБЄКТІВ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ

Торган Л. М.
ІНСЦЕНУВАННЯ ЗЛОЧИНУ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ, СКОЄННЯ ТА ПРИХОВУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Халілев Р. А.
МІЖЕТНІЧНІ КОНФЛІКТИ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК ЗІ СТАНОМ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ

Чеберяк П. П.
ТАКТИКА ЗБИРАННЯ Й ОЦІНКИ ДОКАЗІВ ЗА КРИМІНАЛЬНИМИ ПРОВАДЖЕННЯМИ ПРО ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ

Шилін Д. В.
ПЕРЕЮДИЦІАЛЬНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ АКТІВ ТА ПРИНЦИП ВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ ДОКАЗІВ

Шукайло Т. И.
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Щербаковский М. Г., Щербаковская Л. П.
СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАЧАЛА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ УКРАИНЫ

Свиридов Д.А.
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Юрченко Л. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТОКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Воронина Е. О.
ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРЧЕНСЬКОГО КАРАНТИННОГО ОКРУГУ У ДРУГІЙ ПОЛОВНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Джемілова Ф.С.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРІШЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ СПОРІВ

Радайде Д. С.
РЕГУЛИРОВАНИЕ КАБОТАЖНОГО СУДОХОДСТВА ТАМОЖЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ В ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ В.

Бурдонова О. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СПЕЦІАЛЬНО ВИЗНАЧЕНИХ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРІНГУ

Добровольская О. Г.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ ВІДПОВІДНО ДО НОВОГО КПК УКРАЇНИ

Онищенко В. В.
СПІВІДНОШЕННЯ ЮРИДИЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО АСПЕКТУ У ДИСПОЗИТИВНОСТІ НОРМ ТРУДОВГО ПРАВА УКРАЇНИ

Кікінчук В. В.
КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Карабань Я. А.
ВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ГРОШОВИХ ЗОБОВЯЗАНЬ

Каранікола О. П.
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ВБИВСТВА

Коршиков М. В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ЙОГО ВИДІВ

Крайнюк В.Г.
ЗАСТАВА ЯК ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Леоненко І. В.
ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ВИПАДКАХ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ОСОБЛИВОЮ ЧАСТИНОЮ КК УКРАЇНИ

Макаров А. П.
СДЕЛКА О ПРИЗНАНИИ ВИНЫ: НОВАЦИЯ В УПК УКРАИНЫ

Ниметулаева С.С.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИРОТСКИХ СУДОВ ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕКИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ИМУЩЕСТВА ЭМИГРАНТОВ КРЫМСКИХ ТАТАР В XIX В.

Плевако В. Ю.
НОВІ СТАНДАРТИ ДІЯЛЬНОСТІ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ

Плетньов О. В.
РОЛЬ І МІСЦЕ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В СИСТЕМІ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ

Полянська Г. С.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Помазан С. Г.
КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ МЕЖ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ АБО У РАЗІ ПЕРЕВИЩЕННЯ ЗАХОДІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАТРИМАННЯ ЗЛОЧИНЦЯ

Сибилева А. Ю.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛАВУЧИХ ТЮРЕМ В СЕВАСТОПОЛЕ

Филоненко Г. Г.
СЛІДИ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Худоба В. Н.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Чернецький О. К.
РЕЗУЛЬТАТИ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ, ТА ЇХ ДОКАЗОВЕ ЗНАЧЕННЯ

Школьна Н. І.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАЧОЇ ВЛАДИ

Ярошевська Г. М.
СТОРОНИ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ

Сведения об авторах

К сведению авторов